Logotyp Nationella Självskadeprojektet

Alla Sveriges landsting är engagerade i projektet

Varje landsting har anslutit sig till någon av de tre noderna Södra noden, Västra noden och Norra noden. Inom noderna pågår ett antal delprojekt som ska bidra till de övergripande målen.

 

Ett handlingsprogram för att utveckla vården av unga med självskadebeteende

Målet är att utveckla och samordna kunskap kring unga med risk för eller som redan har ett allvarligt självskadebeteende. Vi ska bidra till att ge ett bättre tidigt omhändertagande och bättre vård.

Vi arbetar med att samla all den erfarenhet och praxis som finns på lokal nivå

till exempel när det gäller tidiga insatser, förebyggande insatser och insatser för de allra svårast sjuka. Vårt mål är att utveckla och sprida kunskap om självskadebeteende