Logotyp Nationella Självskadeprojektet

Om projektet

I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och regeringen från oktober 2011 har man enats om en satsning på att utveckla och samordna insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende.

Mål med projektet

Målet för överenskommelsen är att utveckla och samordna kunskap kring unga med risk för eller med allvarliga självskadebeteenden och skapa ett bättre tidigt omhändertagande genom en  struktur som bättre tillgodoser dessa personers behov av vård. Det övergripande målet är således att antalet unga med självskadebeteende ska minska. Ett delmål är att minska inläggningarna av unga i slutenvården och att minska antalet tvångsåtgärder.

Uppdraget

Sveriges kommuner och landsting har överenskommit med psykiatri Skåne:

 • Att genomföra en förstudie och sprida denna nationellt. Studien ska innehålla en sammanställning av aktuell kunskap inom området, både nationellt och internationellt. Därtill ska studien innehålla en redogörelse för de resurser som i dagsläget finns inom området i form av enheter och kunnig personal såväl i öppen- som slutenvård samt eventuella samverkanspartners verksamheter som har insatser inom detta område. Studien ska även innehålla en inventering av aktuella utvecklingsaktiviteter inom området samt hur dessa finansieras. 
 • Att sammankalla och samordna de landsting som i detta sammanhang utgör noder till ett nationellt nätverk
 • Att genomföra gemensamma nationella aktiviteter inom området
 • Att kontinuerligt göra avstämningar om hur arbetet fortlöper med Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Sveriges kommuner och landsting uppdrar till psykiatri Skåne, liksom region Västra Götaland och Stockholms läns landsting:

 • Att skapa en regional kunskapsnod där den egna regionens resurser inom området och resurser i andra landsting som vill vara delaktiga i aktuell nod länkas samman för att utbyta erfarenheter och skapa ny gemensam kunskap inom området.
 • Att skapa och delta i ett nationellt nätverk inom området som inbegriper hela Sverige 
 • Att samla all den erfarenhet och praxis som finns på lokal nivå dels vad gäller förebyggande insatser, tidiga insatser och insatser för de allra svårast sjuka
 • Att skapa strukturer som gör det möjligt att sprida kunskap och ge handledning råd och stöd i enskilda ärenden.
 • Att ta fram underlag för jämförande studier vilket kan leda till en bättre uppföljning och utvärdering av vad som ger bra resultat.
 • Att utarbeta mätbara mål för projektet som sedan ska följas upp och redovisas i den slutrapport som SKL ska lämna till regeringskansliet (Socialdepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 • Att samverka med andra organisationer

De utsedda landstingen ska samverka med Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Statens Folkhälsoinstitut (FHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och andra berörda myndigheter och organisationer. Samverkan med patient- och intresseorganisationer ska ske både lokalt och nationellt.


Delrapport till Socialdepartementet 2013-10-15 finner du härWord 2007

Dela här

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Patienter & närstående

I det här avsnittet kan du som lider av självskadebeteende, eller är närstående till någon med detta beteende finna information.


Vård & vårdgrannar

Det här avsnittet vänder sig till dig som möter självskadebeteende i din yrkesroll.