Logotyp Nationella Självskadeprojektet

Utbildning om självskadebeteende

En utbildning för att bättre förstå och bemöta ett komplext beteende.


Webbaserad och lättillgänglig

Utbildningen är framtagen inom ramen för Nationella självskadeprojektet, som är ett initiativ från Socialdepartementet. Det främsta syftet med projektet är att öka kompetensen hos personer som i sin yrkesutövning möter självskadebeteende. Utbildningen ska därför vara lättillgänglig och webbaserad så att du via internet ska kunna ta del av innehållet. Textavsnitt varvas med filmade intervjuer med forskare, samt filmade rollspel kring svåra situationer.

Du kan arbeta i en studiegrupp tillsammans med kollegor (rekommenderas), eller på egen hand.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med personer som lider av ett självskadebeteende. Det kan vara inom elevhälsan, på vårdcentraler, på akutmottagningar, inom polisen, på olika nivåer inom den psykiatriska vården, på ungdomsmottagningar eller inom socialförvaltningen. Den vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om hur man känner igen självskadebeteende, hur vanligt det är och var man kan ta reda på mer fakta om det behövs. Ett viktigt syfte är också att utbildningen ska öka dina praktiska färdigheter om hur man kan förstå, bemöta och behandla självskadebeteende.  

Innehåll i kursen

Du kommer att få en ökad förståelse för självskadebeteende och kunskaper om hur du kan bemöta och ge vägledning till den som skadar sig. Tanken är att du ska känna dig säkrare och tryggare i mötet med den som har ett självskadebeteende. Råd om hur man kan prata med den drabbade förmedlas och kursen tar upp reaktioner som är vanliga när man träffar personer som lider av detta beteende och som ibland kan försvåra kontakten. Illustrationer i form av korta filmer som belyser hur man kan lyssna på och öka sin förståélse för någon som lider av ett självskadebeteende.Till filmsekvenserna finns diskussionsfrågor som är tänkta att underlätta reflektion och inlärning.

Så är utbildningen upplagd

Tanken är att alla som går utbildningen ska börja med att tillgodogöra sig Basmodulen, som är den första delen. I Basmodulen finns kunskap som vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med personer som har ett självskadebeteende. Basmodulen är också en förutsättning för att gå vidare till de övriga modulerna som vänder sig till personer som i sina arbetsuppgifter ska göra bedömning och ge insatser och behandling till personer som har ett självskadebeteende. Du kan alltså välja hur många moduler du har behov av. För att du ska få en överblick av de olika modulerna och utbildningen som helhet beskrivs de kortfattat nedan. 

Innehåll i Basmodulen: Vad är självskadebeteende, hur kan man bemöta det och när behövs specialiserad vård.

• Förekomst och definitioner av självskadebeteende

• Varför skadar man sig själv? Vad vet vi idag?

• När behövs specialiserad psykiatrisk vård?

• Vad ska jag tänka på när jag träffar någon som har ett självskadebeteende?


Kunskapsmål för Basmodulen:

• Kunna göra en första kartläggning

• Ökad trygghet och kompetens i bemötandet av personer med självskadebeteende

• Kunna ge saklig och relevant information till den drabbade och dess närstående

• Kunna avgöra när det är relevant att hänvisa till mer specialiserad vård


För dig som arbetar i specialiserad vård där du möter personer som har ett självskadebeteende kommer utbildningen att ha påbyggnadsdelar. Dessa är under framtagande, och beskrivs nedan.


Innehåll i modulerna för öppenvård och heldygnsvård: Att bemöta, bedöma funktion av och diagnostisera samsjuklighet samt planera och/eller ge behandling.

• Kartläggning med hjälp av självskattningsskalor

• Diagnostiska instrument för kartläggning av samtida problematik  

• Validering som förhållningssätt för att förbättra samtalsklimatet

• Kartläggning med hjälp av kedjeanalys

• Praktiska övningar i att förmedla färdigheter i känsloreglering och alternativa strategier till självskadebeteende


Modulerna har lite olika upplägg och förmedlas delvis på olika sätt. Innehållet i Basmodulen når du via Nationella självskadeprojektets hemsida. Även modulerna för öppenvård och heldygnsvård finns tillgänglig på webben, så att du kan tillgodogöra dig dem i egen takt. Information om varje moduls upplägg och innehåll kommer du att hitta i särskild introduktion till respektive modul.

Dela här

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)